Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro užívání e-shopu a pro uzavírání smluv prostřednictvím e-shopu

Společnosti Argali s.r.o., IČ 08253358, se sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315678, platné pro užívání internetového obchodu na internetové adrese www.argali.cz a pro nákup zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu.


1. Úvodní ustanovení, registrace, newsletter

1.1. Společnost Argali s.r.o., IČ 08253358, se sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315678, (dále jako „prodávající“), je provozovatelem internetového obchodu na adrese www.argali.cz (dále „e-shop“).

1.2. Pro užívání e-shopu třetí osobou a nakupování zboží od prodávajícího prostřednictvím e-shopu není nutná registrace této třetí osoby (dále také „uživatel“) na stránkách e-shopu.

1.3. Při registraci uživatel vyplňuje tyto údaje:

– jméno, příjmení a případně firmu, je-li fyzickou osobou,
– název a právní formu, je-li právnickou osobou,
– IČ a DIČ, má-li je přiděleny,
– adresu bydliště, sídla nebo místa podnikání, která bude, není-li dohodnuto jinak, adresou dodací,
– adresu fakturační, liší-li se od adresy bydliště, sídla nebo místa podnikání,
– adresa elektronické pošty a telefon.

Registrací v e-shopu uživatel výslovně souhlasí s tím, aby shora uvedené údaje včetně osobních údajů byly prodávajícím zpracovány. Tyto údaje slouží prodávajícímu výhradně pro plnění jeho povinností ze smluvních závazků s uživatelem, zejména jeho identifikace, povinností daňových a jiných povinností stanovených zákonem. Prodávající neposkytne tyto údaje třetím osobám bez výslovného svolení uživatele.

1.4. Při registraci je vytvořen uživatelský účet uživatele na stránkách e-shopu a tento účet slouží ke komunikaci uživatele s prodávajícím při uzavírání smlouvy a k identifikaci uživatele.

1.5. Do uživatelského účtu uživatele se vstupuje prostřednictvím internetových stránek e-shopu zadáním uživatelského jména a hesla. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli užitím účtu uživatele třetí osobou. Prodávající doporučuje zvolit takové heslo pro přístup k účtu, které má alespoň 6 znaků, obsahuje alespoň jednu číslici a alespoň jedno interpunkční znaménko. Prodávající varuje uživatele před volbou jednoduchých hesel jako je např. „heslo“, „123456“, nebo jméno/název/firma uživatele.

1.6. Při registraci je uživateli nabídnuto přihlášení k odebírání newsletteru, tedy k zasílání reklamních sdělení, nabídek zboží, informací nebo jiných marketingových a promočních sdělení prodávajícího. Přihlášením k odebírání newsletteru uživatel souhlasí se zasíláním shora uvedených sdělení na adresu své elektronické pošty. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

 

2. Uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu, objednávka, storno objednávky

2.1. Argali s.r.o., IČ 08253358, se sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315678, provozovatel internetového obchodu na adrese www.argali.cz při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je zboží prodávajícího, s fyzickou nebo právnickou osobou, která je uživatelem uživatelského účtu dle ust. 1.3. těchto podmínek (shora uživatel, dále také „kupující“), postupuje podle těchto obchodních podmínek v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.2. Kupující objednáním zboží prostřednictvím e-shopu výslovně souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat práva a povinnosti zde stanovené. Smluvní ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek mají před těmito obchodními podmínkami přednost.

2.3. Smlouvu kupní je možno uzavřít toliko v českém jazyce a české znění smlouvy je pro její výklad určující. Smluvní strany se dohodly, že právo, kterým se řídí jejich právní vztahy je právo české, a to zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a pro řešení jejich sporů ze smlouvy kupní vzniklých jsou příslušné soudy české.

2.4 K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky kupujícího, učiněné prostřednictvím eshopu, prodávajícím. Prodávající potvrdí přijetí závazné objednávky kupujícímu emailem a sdělí mu plánovaný termín dodání zakoupeného zboží. Samotná nabídka zboží v e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy prodávajícím ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít. Kupující je odesláním objednávky vázán s výjimkou dle ust. 3.2. a 2.6 těchto obchodních podmínek.

2.5. V e-shopu uvedené ceny a množství zboží jsou závazné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

2.6. V případě, že prodávající není schopen objednané zboží ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od přijetí objednávky kupujícího

– připravit k vyzvednutí na výdejním místě v Plané nad Lužnicí, zvolil-li kupující, že si zakoupené zboží vyzvedne na výdejním místě prodávajícího, nebo
– předat dohodnutému dopravci, byla-li dohodnuta doprava zakoupeného zboží prostřednictvím třetí osoby,

je prodávající povinen sdělit tuto skutečnost bezodkladně kupujícímu s předpokládaným termínem dodání zboží. K uzavření smlouvy kupní v takovém případě dochází až akceptací termínu dodání kupujícím. Tím není dotčeno ust. 3.2. těchto obchodních podmínek.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo telefonického ověření objednávek, jejichž cena přesahuje částku 20.000, – Kč za účelem předcházení škody dodáním zboží podle špatně nebo falešně vyplněných objednávek.

2.8. V případě, že kupující z jakéhokoliv důvodu má zájem na stornovaní učiněné objednávky, může kontaktovat prodávajícího na tel. čísle +420 606 274 254 nebo emailem na [email protected] s požadavkem na zrušení objednávky. Právní nárok na storno objednávky má kupující pouze v případě, kdy storno dojde prodávajícímu dříve nebo současně s objednávkou.

 

3. Platební podmínky, dodání a osobní odběr na prodejně

3.1. Zakoupené zboží je možno si vyzvednout přímo na prodejně prodávajícího – na výdejním místě v Plané nad Lužnicí (tónovací centrum).

3.2. Prodávající po dohodě s kupujícím doručuje zakoupené zboží prostřednictvím třetí osoby dopravce. Nezvolí-li kupující, že si zakoupené zboží vyzvedne na výdejním místě, zašle prodávající zakoupené zboží kupujícímu zpravidla do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky.

3.3. Zakoupené zboží a případnou dopravu kupující hradí dle své volby buď

– při osobním vyzvednutí zakoupeného zboží v sídle prodávajícího,
– dobírkou, tedy zaplacením ceny zboží a přepravy dopravci při doručení zboží kupujícímu,
– předem na bankovní účet prodávajícího.

Na výdejním místě lze platit prostřednictvím platebních karet.

Expedice zboží probíhá nejčastěji následující pracovní den po přijetí objednávky. V ostatních případech dle dohody se zákazníkem. V případě, že zboží není skladem, zkontaktuje prodávající kupujícího a podle předpokládaného termínu dodání zboží na sklad mu navrhne možné termíny dodání.

3.4. Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce. Vyložení zboží v místě dodání je kupující povinen zajistit na vlastní náklady. Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné vady neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

3.5. Je-li třeba doručovat objednané zboží kupujícímu znovu nebo opakovaně z důvodů na straně kupujícího, zejména v důsledku toho, že si doručované zboží nepřevzal, nese kupující náklady spojené s opakovaným doručováním.

3.6. Není-li dohodnuto jinak, je zboží dodáváno v papírových obalech nebo obalových foliích, případně na paletách, přiměřeně povaze zboží. Případné zvláštní požadavky kupujícího ohledně způsobu balení nebo přepravy je třeba před odesláním objednávky projednat s prodávajícím na tel. čísle +420 777 607 202.

 

4. Některá zvláštní ustanovení při uzavírání smlouvy se spotřebitelem

4.1. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem podrobně upravuje Část čtvrtá, Hlava I, Díl 4 občanského zákoníku. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (ust § 419 občanského zákoníku).

4.2. Spotřebitel má zejména právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků pro komunikaci na dálku ve lhůtě 14ti dnů ode dne dodání zboží (ust. § 1829 občanského zákoníku). V takovém případě je spotřebitel povinen zaslat nebo předat podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od podnikatele obdržel (ust. § 1831 odst. 1 občanského zákoníku). V případě vrácení zboží podnikateli nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží (ust. § 1820 odst. 1 písm. g a § 1832 občanského zákoníku).

4.3. Spotřebitel je povinen vrátit zboží, ohledně něhož bylo odstoupeno od kupní smlouvy neotevřené a ve stavu přiměřeném běžnému nakládání se zbožím.

4.4. Odstoupit od uzavřené smlouvy lze vyplněním a odesláním formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího (https://www.argali.cz).

4.5. Prodávající upozorňuje spotřebitele na mimosoudní možnost řešení spotřebitelských sporů (ADR) u České obchodní inspekce. Bližší informace včetně formulářů pro návrh na zahájení ADR, pravidel ADR a dalších informací, lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce a v zákoně č. 632/1994 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména v jeho ust. § 20d a násl. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou ze svého.

 

5. Odpovědnost za vady zboží, odstoupení od smlouvy

5.1. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad plynoucí se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku a § 2158 a násl. občanského zákoníku. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Kupující je povinen si zboží prohlédnout při jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

5.2. V případě nikoliv podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní shora uvedené právo z vadného plnění nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu (§ 2107 občanského zákoníku). Jiné vady může podle své volby odstranit dodáním nové věci, jelikož oprava věci nepřichází v úvahu.

5.3. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci, na slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu může měnit jen se souhlasem prodávajícího. (§ 2106 občanského zákoníku).

5.4. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy (§2111 občanského zákoníku).

 

6. Další práva a povinnosti

6.1. Kupující zasláním objednávky výslovně souhlasí s využitím prostředků pro komunikaci na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při uzavírání smlouvy prostřednictvím prostředků pro komunikaci na dálku si nese kupující sám.

6.2. Kupující odpovídá za likvidaci obalových a jiných materiálů doručených mu spolu s objednávaným zbožím. V případě, že nákup zboží je zatížen tzv. „recyklačním poplatkem“, není tento součástí ceny zboží a po jeho vypočtení bude kupujícímu vyúčtován samostatně současně se zbožím.

6.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

6.4. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, adresy bydliště či sídla, IČ a DIČ, adresy elektronické pošty a telefonního čísla. Tyto údaje slouží prodávajícímu pro plnění jeho povinností ze smlouvy, daňových a jiných zákonem stanovených povinností. Prodávající neposkytne tyto údaje třetím osobám bez výslovného svolení uživatele/kupujícího. Prodávající může na adresu elektronické pošty zasílat svá reklamní sdělení, pokud s tím kupující vyslovil při objednávce souhlas. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat prostřednictvím elektronické pošty, nebo písemným oznámením. Kupující byl v rámci objednávky podrobně poučen o svých právech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícím, stejně jako o samotném zpracování osobních údajů.

6.5. Tyto všeobecné podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu a kupní smlouvu není možné uzavřít bez akceptace těchto všeobecných podmínek.

6.6. Prodávající je oprávněn tyto podmínky kdykoliv měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za doby platnosti předchozích obchodních podmínek.

6.7. Platnost těchto obchodních podmínek nastává dnem 1. 9. 2019.

 

Argali s.r.o.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na stránce www.argali.cz, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení